Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Do uspešne kariere s študijem gospodarskega inženirstva na Univerzi v Mariboru s povezovanjem inženirstva in ekonomije po meri gospodarstva.

Dinamika spreminjanja poslovnega okolja je danes večja, kot je bila kadarkoli v preteklosti, kar za podjetja ne pomeni nič drugega, kot nujnost enako dinamičnega spreminjanja lastnega delovanja – razvoja in prilagajanja tehnologij, organizacije in procesov ter komuniciranja z vse številčnejšimi deležniki. Uspešna podjetja značilnosti sodobnega poslovnega okolja ne samo da dobro razumejo, pač pa jih znajo tudi pametno izkoriščati; in prav zato uspevajo ohranjati uspešnost in konkurenčnost skozi daljši časovni rok.

V središču takšnih podjetij je kader, ki je po eni strani izjemno široko usposobljen, proaktiven in ambiciozen, a se po drugi strani zaveda svoje omejenosti in posledično nujnosti povezovanja in sodelovanja z drugimi ter razumevanja in upoštevanja njihovih morebiti drugačnih stališč in vidikov obravnave različnih izzivov. Tovrstne lastnosti kadra je vse prej kot enostavno doseči, neodvisno od tega ali govorimo o inženirskem kadru ali kadru z ekonomskim, pravnim ali drugim znanjem v podjetju.

Interdisciplinarnost, povezovanje in sodelovanje, obravnavanje izzivov iz različnih vidikov, trajno odgovorno razmišljanje in ravnanje ter timsko in projektno delo, je samo nekaj izhodišč, na katerih temelji študijski program Gospodarsko inženirstvo, ki se izvaja na Univerzi v Mariboru. “Gre za študijski program, ki poskuša preseči omejenosti tipičnega inženirja na eni strani ter tipičnega ekonomista na drugi strani. Gre za program, ki ne samo da poskuša, pač pa že več kot 25 let uspeva generirati diplomante, ki se izvrstno znajdejo v gospodarstvu ter so usposobljeni za delovanje v sodobnih poslovnih okoljih. Diplomanti gospodarskega inženirstva so strokovnjaki, ki razumejo poslovni kontekst inženirskega znanja in strateško vlogo tehnologij, ki uspešno prenesejo razvojne in tehnološke dosežke v konkurenčne prednosti in ki znajo hitro prepoznati ter izkoriščati poslovne priložnosti,” pravijo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru.

2. Študij Gospodarskega inženirstva na Univerzi v Mariboru

Študijski program Gospodarsko inženirstvo Univerze v Mariboru velja tako po vsebini kot po organizaciji izvajanja za unikum v slovenskem univerzitetnem prostoru. Gre za program, na katerem od prvega do zadnjega dne izvajanja programa in študijske poti posameznega študenta usklajeno sodelujejo tri fakultete: Fakulteta za strojništvo (FS), Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA) ter Ekonomsko-poslovna fakulteta (EPF).

Začetki študijskega programa segajo v leto 1992, ko je strokovna skupina 35 profesorjev in drugih strokovnjakov proučevala pomen uvedbe interdisciplinarnega programa v slovensko gospodarstvo. Strateška izhodišča za oblikovanje študija Gospodarskega inženirstva, ki ga kratko imenujemo GING, so temeljila na dejstvu, da tradicionalni študijski programi niti na tehničnih niti na poslovnih fakultetah niso dovolj usmerjeni v pridobivanje znanj, ki bi povezovala tehnično-tehnološke in organizacijsko-poslovne vidike. Tako so študenti tehnike ostajali brez znanj, ki bi jim omogočala razumevanje pomena tehnike in tehnologije v poslovnem kontekstu, študenti poslovnih fakultet pa so bili prikrajšani za poznavanje razvojno-tehnoloških dogajanj in trendov. S tem se je pokazala potreba po študiju GING, ki smo ga pričeli izvajati jeseni leta 1993.

Študijski program se danes izvaja kot univerzitetni in kot magistrski študij. V kratkem se bo pričel program izvajati tudi na doktorski stopnji, saj je predlog doktorskega GING programa že v postopku akreditacije Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Na univerzitetni in na magistrski stopnji se progam izvaja na dveh smereh – smer strojništvo in smer gradbeništvo, na doktorski stopnji pa usmeritev ne bo. Študijski program GING se na smeri gradbeništvo izvaja v sodelovanju med FGPA in EPF, na smeri strojništvo pa med FS in EPF. Nekoliko več kot dve tretjini programa izvajata tehnični fakulteti, preostali del pa EPF.

Vir: Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru

Vir: Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru

Študijski program Gospodarskega inženirstva je primeren za vse, ki imajo željo po inženirskih znanjih nadgrajenimi s poslovnimi znanji, občutek za gospodarnost, posluh za medsebojno sodelovanje ter so iznajdljivi in inovativni. Združevanje izbranih tehniških in ekonomskih znanj zagotavlja diplomantom hitro zaposljivost in kakovostna delovna mesta. To je potrdila tudi izvedena raziskava med diplomanti programa GING, ki je pokazala, da diplomanti GING prvo zaposlitev dobijo praviloma takoj ob zaključku študija ali že tekom študija, skozi kariero pa se izkazujejo z nadpovprečno hitrim napredovanjem.

3. Usmeritve na študijskem programu Gospodarsko inženirstvo Program GING, smer strojništvo

Diplomant programa GING smeri strojništvo na 1. stopnji je strokovnjak z ekonomskimi in tehniško-tehnološkimi znanji za načrtovanje, upravljanje ter vodenje procesov poslovanja in proizvodnje z usmeritvami v upravljanje in vodenje proizvodnje, vodenje ter izvajanje razvoja, vodenje projektov, vodenje in izvajanje marketinga ter projektne prodaje, inženiringa ter vodenje in izvajanje ostalih dejavnosti, ki zahtevajo prvenstveno ekonomska, tehniško-tehnološka, organizacijska in informacijska znanja. Diplomant gospodarskega inženirstva na smeri strojništvo je sposoben povezovati teoretične izsledke stroke z realizacijo v proizvodnji ter proizvodne probleme aplikativno raziskati in optimirati.

Magistrski študij GING-a je odlična nadgradnja univerzitetnega študijskega programa GING, hkrati pa tudi izjemno ustrezna možnost nadaljevanja študija za diplomante vseh tehniških visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov, saj študentom posreduje kompetence za učinkovito in uspešno delovanje v današnjem izrazito interdisciplinarnem okolju. Povsem mogoče je tudi, da se bolj družboslovno usmerjeni študenti odločijo za študij GING-a na drugi stopnji, saj tako pridobijo dovolj tehniških znanj, da se lahko uspešneje spopadejo z inženirskimi problemi v praksi.

Študij GING-a smeri strojništvo je na magistrski stopnji zlasti atraktiven za posameznike zaposlene v gospodarstvu, ki opravljajo odgovorna dela na področjih vodenja razvoja, proizvodnje in investicij, projektnega vodenja, svetovanja, strateškega načrtovanja, industrijskih analiz in znanstvenih raziskav. Zato je magistrski študij aplikativno naravnan in nadgrajuje znanja pridobljena na dodiplomskih programih in izkušnje pridobljene v praksi s konceptualnimi znanji, potrebnimi za analiziranje problemov, razumevanje procesov in poslovanja v razvojno in tehnološko intenzivnih podjetjih.

Število diplomantov (na sedanji 1. stopnji in po starem univerzitetnem študijskem programu) in magistrov na smeri strojništva se hitro približuje številki 500.

Zaposlitvene možnosti diplomantov GING programa smeri strojništvo

Študij GING smeri strojništvo zagotavlja razvoj menedžerskega kadra, uporabnega v vseh industrijskih podjetjih. Program spodbuja tehnološko podjetništvo in skrbi za oblikovanje kadra, ki združuje inovativnost, razvoj in nadgradnjo izdelkov, tehnologij in tehnoloških sistemov, ter s tem dviguje dodano vrednost v lastnem in širšem okolju. Diplomanti smeri strojništva imajo zato izjemno široke zaposlitvene možnosti. Delovna področja diplomiranega gospodarskega inženirja oziroma magistra gospodarskega inženirja so:
– vodstvena dela v strojnih in inženirskih podjetjih,
– vodilna dela v tehniških in komercialnih sektorjih strojnih podjetij,
– vodilna dela vodij projektov v inženirskih podjetjih, v upravnih organih in drugje,
– vodenje raziskovalnih projektov raznih smeri v stroki in izven nje,
– samostojni podjetnik,
– načrtovanje in vodenje poslovnih ter proizvodnih procesov,
– razvoj novih izdelkov, tehnologij ter storitev,
– vodenje investicijskih dejavnosti,
– projektni menedžer,
– prodajni inženir,
– produktni vodja,
– državna uprava.

Vloga tehnike se v gospodarstvu stopnjuje s potrebo razvoja novih tehnologij in novih konkurenčnih proizvodov. Pri razvoju in posredovanju novih proizvodov, pri analizi trgov in pri prenosu informacij bo imel diplomirani gospodarski inženir vodilno vlogo. Prilagodljivost strojniških znanj drugim strokam ter interdisciplinarni značaj izobrazbe gospodarskega inženirja mu omogoča vključitev v praktično vse tehniške veje in stroke gospodarstva doma in v svetu.

Program GING, smer gradbeništvo 

Vir: Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru

Vir: Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru

Študij na smeri gradbeništvo je zasnovan tako, da izobražuje strokovnjake s širokim znanjem na področju gradbeništva in poslovanja v gradbeništvu. Skozi izvajanje študijskega procesa pridobivajo študentje na 1. stopnji ustrezna znanja za razumevanje strokovne problematike. Gre za inženirska znanja s tehničnega področja gradbeništva, ki vključujejo osnovna teoretična znanja matematike, fizike in mehanike ter strokovna znanja s področja gradbeništva; ter ekonomsko-poslovna znanja, ki vključujejo temeljna strokovna znanja ekonomije, organizacije, marketinga in managementa. Študijski program vključuje tudi integracijska znanja iz gradbene ekonomike ter organizacije in managementa v gradbeništvu. Tekom študija tako študentje pridobijo poglobljena znanja iz področij vodenja in upravljanja gradbenih projektov, planiranja in tehnologije gradnje ter gradbenih konstrukcij.

Po zaključku 1. stopnje se večina študentov odloči za nadaljevanje študija na 2. stopnji, ki je zasnovan zelo sodobno in vključuje predmete z naprednimi vsebinami iz informacijskega modeliranja objektov (BIM), trajnostne gradnje, optimizacije gradbenih procesov, investicijskega odločanja in vrednotenja nepremičnin.

Število diplomantov (na sedanji 1. stopnji in po starem univerzitetnem študijskem programa) in magistrov na smeri gradbeništva je do danes že preseglo številko 300.

Zaposlitvene možnosti diplomantov GING programa smeri gradbeništvo

Brošura GING-G, slika 6Gospodarski inženirji skrbijo za pravočasno, ekonomično in kakovostno izvedbo gradbenih projektov skozi celoten življenjski cikel gradbenega objekta. Diplomanti in kasneje magistri študijskega programa, so sodobno izobraženi gospodarski inženirji, ki imajo zaradi pridobljenih znanj odlično izhodišče za zaposlovanje v gradbenih, inženiring, projektivnih in drugih podjetjih tako doma, kakor tudi v tujini. Zaposlitvene možnosti so precej široke.

 

 

Dela, ki jih s pridobljenimi interdisciplinarnimi znanji suvereno opravlja diplomirani gospodarski inženir oziroma magister gospodarski inženir so:
– vodenje gradbenih projektov pri investitorjih oz. inženiring podjetjih,
– vodenje gradbišč pri izvajalcih,
– nadzor nad gradnjo objektov,
– projektantska dela za izdelavo projektne dokumentacije v birojih,
– vodstvena opravila v operativi in komerciali pri izvajalcih,
– vodstvena dela v negospodarskih organizacijah (npr. v javni upravi),
– upravljanje in poslovanje z nepremičninami ter
– upravljanje z nepremičninami v sektorjih bančništva in zavarovalništva.

“V Sloveniji so v načrtu veliki infrastrukturni projekti, ki bodo nudili zaposlitev mnogim inženirjem na področju gradbeništva, torej tudi gospodarskim inženirjem gradbene smeri. Povpraševanje po delovni sili na tem področju je trenutno za okoli 30 odstotkov večje od števila diplomantov, ki na trg delovne sile vstopajo iz dveh slovenskih gradbenih fakultet,” pravijo na fakulteti.

Kaj o študiju pravijo nekdanji GING-ovci?

Boštjan Gorjup, univ.dipl.gosp.inž. – smer strojništvo direktor gospodarjenja v podjetju BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje in predsednik Gospodarske zbornice Slovenije: “Študij je zagotovo eden od prvih večjih mejnikov v življenju človeka, zato je izbira pravega študija in s tem nadaljnje karierne poti še kako pomembna. Kot nekdanji GING-ovec lahko rečem, da sem tekom svoje poslovne kariere in opravljanja vodilnih funkcij v Boschevem koncernu, spoznal, da je bila izbira študija pravilna, saj sta mi študij ekonomije, ki zahteva veliko analitskih sposobnosti in ambicioznosti ter študij strojništva z različnimi projektnimi deli, v praksi ogromno pripomogla pri odločnem sprejemanju odločitev in reševanju poslovnih izzivov, s katerimi se na svoji karierni poti vsakodnevno srečujem. Vzporedno s kariernim razvojem mi je študij omogočal tudi velik napredek pri osebnostnem razvoju. Zato bi študij priporočal vsem, ki želijo svoje ideje razvijati in iskati rešitve v smeri izboljšav in napredovanja za boljši jutri in skupno dobro.”

dr. Marko Soršak, univ.dipl.gosp.inž. – smer gradbeništvo, Župan Občine Hoče-Slivnica: “Sem GINGovec. Po maturi na II. Gimnaziji Maribor nisem bil prepričan, kaj točno želim v življenju početi. Zanimala me je tehnika, ekonomija, psihologija in verjetno še kaj. Odločitev za študij Gospodarskega inženirstva je bila pravilna. Kdor zaključi inženirski faks, ima v mojih očeh nek plus – je človek, ki išče rešitve problemov. Potrebno pa se je znajti tudi v poslovnem svetu, v svetu pravil, zakonov…, kjer je potreben kanček predznanj ekonomije, prava, pa tudi psihologije. Delo z ljudmi je naporno, je pa lahko tudi navdihujoče. Ponosen sem, da sem gospodarski inženir – gradbeništva in diplomant Univerze v Mariboru.”

V 17. študentski oddaji smo gostili profesorja iz Ekonomsko-poslovne fakultete, prejemnico Perlachove nagrade in uspešno ter ambiciozno fashion & lifestyle blogerko. V prispevku pa boste izvedeli, zakaj si študentje želijo delati v Ameriki.